ઓનલાઇન ક્વિઝ આપવા માટે નીચેની ઇમેજ પર ક્લિક કરો

Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Junior Clerk Question Paper and result 2019

Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Junior Clerk Question Paper 2019: Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) is a local government committed to provide basic infrastructure facilities to the people of the city. BMC is very well known for managing the city by using private sector participation as well as the introduction of innovative mechanism in management to serve people efficiently. The city has prepared different plans for improving services and to nullify the gap between services and demands.

Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Junior Clerk Question Paper 2019


Posts Name: Junior Clerk

Exam Date: 15-12-2019

Download: Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Junior Clerk Question Paper 2019
For result click here

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Junior Clerk Question Paper and result 2019"

Post a Comment

Join WhatsApp Group-Click here