ઓનલાઇન ક્વિઝ આપવા માટે નીચેની ઇમેજ પર ક્લિક કરો

GSSSB Office Superintendent (Advt. No. 142 & 143/201718) Call Letter 2019

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Office Superintendent (Advt. No. 142 & 143/201718) Call Letter 2019


Posts Name:
 Office Superintedent (Commissioner of Fisheries) (Advt. No. 142/201718)
 Office Superitendent (UD & UHD, IMD) (Advt. No. 143/201718)


Exam Date: 29-12-2019

Call Letter Download Date: 16-12-2019

Call Letter Notification:Click Here

Call LetterClick Here

Exam Date NotitificationClick HereSubscribe to receive free email updates:

0 Response to "GSSSB Office Superintendent (Advt. No. 142 & 143/201718) Call Letter 2019"

Post a Comment

Join WhatsApp Group-Click here