ઓનલાઇન ક્વિઝ આપવા માટે નીચેની ઇમેજ પર ક્લિક કરો

Paschim Gujarat Vij Company Limited (PGVCL) Recruitment for 881 Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Posts 2019

Paschim Gujarat Vij Company Limited (PGVCL) Recruitment for 881 Vidyut Sahayak (Junior Assistant)Posts2019.FORMOREDETAILSKEEPVISITINGOURWEBSITE WWW.ONLINEOJASBHARTI.COM
Total Posts: 881 Posts
Posts Name: Vidyut Sahayak (Junior Assistant)
Educational Qualification: Full time B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A. and B.B.A. in regular mode from recognized University duly approved by UGC with minimum 55% in final year.

Fees (Non-Refundable):
> Rs.500.00 (Inclusive GST) for UR, SEBC & EWS candidate
> Rs.250.00 (Inclusive GST) for ST & SC candidates
More Details: Please Read Official Notification.
How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website.
Important Dates:
• Starting Date of Online Application: 26-12-2019
• Last Date  of Online Application: 15-01-2020
OFFICIAL Notification: Click Here
Apply Online: Click Here
More Details: Click Here
googleads:

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Paschim Gujarat Vij Company Limited (PGVCL) Recruitment for 881 Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Posts 2019"

Post a Comment

Join WhatsApp Group-Click here