ઓનલાઇન ક્વિઝ આપવા માટે નીચેની ઇમેજ પર ક્લિક કરો

Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL) Recruitment for 478 Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Posts 2019

Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL) Recruitment for 478 Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Posts 2019
Total Posts: 478 Posts
Posts Name: Vidyut Sahayak (Junior Assistant)
Educational Qualification: Full time B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A. and B.B.A. in regular mode from recognized University duly approved by UGC with minimum 55% in final year.
Age Limit:
• For Unreserved Category : 30 years and
• For Reserved Category (Inclusive EWS): 35 years on the date of advertisement. (26/12/2019)
Fees (Non-Refundable):
> Rs.500.00 (Inclusive GST) for UR, SEBC & EWS candidate
Rs.250.00 (Inclusive GST) for ST & SC candidates
More Details: Please Read Official Notification.
How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website.
Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 27-12-2019
• Last Date for Submission of Online Application: 16-01-2020
OFFICIAL Notification: Click Here
Apply Online & More Details: Click Here
googleads:

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL) Recruitment for 478 Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Posts 2019"

Post a Comment

Join WhatsApp Group-Click here